1. Tato pravidla a pokyny k aukci nemovitosti (souhrnně dále jen „Pravidla“) upravují způsob výběru nabídky na koupi nemovitosti prodávajícím, kterou zprostředkovává realitní kancelář RE/MAX (dále jen „Aukce“).
 2. Prodávající prostřednictvím smluvní realitní kanceláře RE/MAX uvedené v Podmínkách aukce (dále jen „Kancelář RE/MAX“) vyzve ty zájemce, kteří vůči Kanceláři RE/MAX projevili zájem zúčastnit se Aukce, aby podali závaznou nabídku na koupi nemovitosti (dále jen „Nabídka“).
 3. Zájemce obdrží výzvu k podání Nabídky elektronicky na kontaktní emailovou adresu, kterou zájemce za tím účelem poskytl Kanceláři RE/MAX (dále jen „Výzva“). Výzvu tvoří průvodní zpráva a přílohy k ní. Jedná se o:
  1. Pravidla;
  2. Zvláštní podmínky Aukce (dále jen „Podmínky aukce“);
  3. Návrh dohody o složení blokovacího depozita (dále jen „Dohoda“);
  4. Formulář „Závazná nabídka ke koupi nemovitosti“ (dále jen „Formulář“);
  5. Kód aukce.
 4. Zájemce před podáním Nabídky zkontroluje úplnost doručené Výzvy a pozorně se seznámí s celým jejím obsahem. Případné dotazy k obsahu Výzvy nebo podrobnosti o zpracování osobních údajů může zájemce uplatnit písemně u Kanceláře RE/MAX prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v Podmínkách aukce v termínu k podání Nabídek.
 5. Nabídku lze podávat pouze prostřednictvím Formuláře. Formulář musí obsahovat identifikační číslo nemovitosti, která je předmětem Aukce a k níž se Nabídka vztahuje (dále jen „Nemovitost“). Na jednom formuláři lze podat pouze jednu nabídku k jedné určité nemovitosti, jinak nebude k nabídce přihlíženo. Zájemce vyplní pravdivě a úplně všechny údaje požadované Formulářem a připojí vlastnoruční podpis.
 6. Vyplněný Formulář doručí zájemce v listinné podobě Kanceláři RE/MAX. Zájemce může také originál vyplněného a podepsaného Formuláře naskenovat do zcela čitelného souboru formátu PDF a prostřednictvím jím uvedeného kontaktního emailu zaslat na kontaktní email Kanceláře RE/MAX, nebo odeslat naskenovaný formulář přes aukční systém u příslušné nemovitosti na webových stránkách www.re-max.cz. Termín k podání a způsob doručení Nabídek určují Podmínky aukce.
 7. Podáním Nabídky zájemce výslovně prohlašuje, že:
  1. Výzva mu byla doručena na jeho žádost a kompletní, pozorně se seznámil s jejím obsahem, zejména s Pravidly a Podmínkami aukce, a s Výzvou souhlasí; a
  2. je srozuměn s návrhem Dohody, kterou je připraven s prodávajícím a Kanceláří RE/MAX sjednat, bude-li k tomu Kanceláří RE/MAX vyzván v době závaznosti Nabídky; a
  3. zavazuje se uhradit na základě uzavřené Dohody tzv. blokovací depozitum, jehož výši stanoví Podmínky aukce a prohlašuje, že k úhradě blokovacího depozita má zajištěny finanční prostředky v dostatečné výši;
  4. je připraven a má vážný zájem získat do svého vlastnictví Nemovitost;
  5. jeho Nabídka se řídí Pravidly;
  6. veškeré údaje jsou pravdivé a poskytovány s vážnou vůlí.
 8. V rámci jedné Aukce není zájemce oprávněn Nabídku měnit nebo podat více než jednu Nabídku. Zájemce je vázán Nabídkou do jejího zániku dle těchto Pravidel.
 9. Nabídky, které nebudou odpovídat podmínkám Výzvy, nemusí prodávající vyhodnocovat.
 10. Kritéria hodnocení nabídek stanoví Podmínky aukce. Zájemce bere na vědomí, že kritéria hodnocení jsou stanovena výlučně pro lepší informovanost zájemců, zůstávají však zásadně orientační. Prodávající si ponechává právo vybrat takovou nabídku, která mu nejlépe vyhovuje. Podmínky aukce mohou stanovit, že kritéria jsou závazná. V takovém případě nemůže prodávající zvolit jinou nejvhodnější nabídku.
 11. Nabídky budou vyhodnoceny ve lhůtě dle Podmínek aukce. Má se za to, že Nabídka zájemce zanikla uplynutím lhůty k vyhodnocení Nabídek, nebude-li předtím zájemce vyrozuměn na kontaktní email, že jeho Nabídka byla zvolena. Tímto způsobem mohou zaniknout Nabídky všech zájemců.
 12. Zájemce, jehož Nabídku prodávající zvolil, obdrží na poskytnutý kontaktní email výzvu ke sjednání Dohody. Zájemce se zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dní od doručení výzvy provést všechna potřebná právní jednání k tomu, aby Dohoda nabyla platnosti a účinnosti.
 13. Marným uplynutím lhůty dle předchozího bodu těchto Podmínek může být zájemci dle volby prodávajícího poskytnuta dodatečná lhůta ke splnění povinnosti nebo může být přímo z Aukce vyloučen. O vyloučení bude zájemce informován prostřednictvím kontaktní emailové adresy.
 14. Zájemce, který porušil svou povinnost dle bodu 12. výše, nebo jehož jakékoliv potvrzení či prohlášení, které poskytl v souvislosti s Aukcí, se ukáže být nepravdivé, je povinen uhradit škodu tím způsobenou v plné výši.
 15. Kancelář RE/MAX si vyhrazuje právo změnit Výzvu bez omezení. Změna je účinná okamžikem jejího oznámení zájemci (i prostřednictvím kontaktního emailu). Zájemce má právo vzít svou Nabídku zpět ve lhůtě 1 týdne ode dne účinnosti změn Výzvy, nejpozději však před uplynutím termínu k podání Nabídek, a to písemnou zprávou (i elektronicky) doručenou Kanceláři RE/MAX, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.
 16. Kancelář RE/MAX je oprávněna aukci Nemovitosti ukončit bez důvodu a náhrady. Nárok na náhradu škody je vyloučen.
 17. Aukce se řídí Podmínkami aukce, těmito Pravidly a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (pořadí dle závaznosti).
100% Club Počet let praxe v realitách Realitní profesionál 1 Ocenění za produkci